ไอเท็มประเภทอาหาร (Food) มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • สามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิดซึ่งแต่ละชนิดเมื่อกินแล้วจะมีระยะเวลา Cooldown แยกต่างหากจากกันดังต่อไปนี้
    • Food มี CD 120 วินาที
    • Drinks มี CD 60 วินาที
    • Dessert มี CD 30 วินาที
  • Status ที่ได้รับจากอาหาร จะมีระยะเวลาคงที่ตามแต่อาหารนั้น ๆ จะแสดงผลโดยไม่คิดค่า CHA ของผู้ใช้
  • แม้ว่าจะแยกได้เป็น 3 ชนิด แต่ในคำอธิบายไอเท็มต่างจัดอยู่ในหมวดอาหารเช่นกัน
  • อาหารส่วนใหญ่จะหาได้จาก NPC Akola และ Jamon
Food List.jpg
Item List +Hp +Mp +Sp +ATK +DEF +AGI +VIT +INT +CHA +TAL +LCK Status
Bread Bun.png Bread Bun 20 - - - - - - - - - - -
Bread Row.png Bread Row 15 10 - - - - - - - - - -
Bun.png Bun 25 - 5 - - - - - - - - -
Cream Bun.png Cream Bun 25 5 - - - - - - - - - -
Meat Bun.png Meat Bun 25 - - 10 - - - - - - - -
Cheese Cake.png Cheese Cake 10 15 - - - - - - 5 - - -
Fruit Cake.png Fruit Cake 15 20 - - - - - - - - 5 -
Strawberry Cake.png Strawberry Cake 10 20 5 - - - - 5 - - - -
Chocolate Cake.png Chocolate Cake 5 30 5 - - - - 5 - - - -
Moon Cake.png Moon Cake - - - - - - - - - - - Bless.pngbless1
Moon Cake w Egg.png Moon Cake w Egg - - - - - - - - - - - Bless.pngbless4
Drinking Water.png Drinking Water - - 2 - - - - - - - - -
Item List +Hp +Mp +Sp +ATK +DEF +AGI +VIT +INT +CHA +TAL +LCK Status
Carrot Juice.png Carrot Juice 15 - 10 - - - 2 - - - - -
Fruit Punch.png Fruit Punch 10 10 10 - - - 3 - - - - -
Coconut Juice.png Coconut Juice - - 10 - 2 - - - - - - -
Tea Beverage.png Tea Beverage - - 20 - - - - - - - - -
Coffee.png Coffee - 15 10 - - - - - - - - Awake.pngawake2
Beer.png Beer 20 - 10 - - - - - - - - Drunk.pngdrunk3
Vodka.png Vodka - - 20 - - - - - - - - Drunk.pngdrunk4
Wine.png Wine - 15 15 - - - - - - - - Drunk.pngdrunk2
Rice.png Rice 15 - - - - - - - - - - -
Omelet Rice.png Omelet Rice 45 - - - - - - - - - - -
Vegetarian Fry Rice.png
Vegetarian Fry Rice
30 - - - 2 - - 5 - 5 - -
Garlic Fry Rice.pngGarlic Fry Rice 30 - - - 10 - - - - - - -
Item List +Hp +Mp +Sp +ATK +DEF +AGI +VIT +INT +CHA +TAL +LCK Status
Garlic Meat&egg.pngGarlic Meat&egg 35 - - 10 - - - - - - - -
Rice with Hot Basil.pngRice with Hot Basil 30 - - 10 - - - - - - - -
Salami Fry Rice.pngSalami Fry Rice 155 - - 10 5 - - - - - - -
Crab Fry Rice.pngCrab Fry Rice 185 - - - 15 - - - - - - -
American Fry Rice.pngAmerican Fry Rice 250 - - 20 - - - - - - - -
Golden Fry Rice.pngGolden Fry Rice 300 - - - - - - - - - - -
Noodle.pngNoodle 10 - 5 - - - - - - - - -
Curry Noodle.pngCurry Noodle 30 - 15 - - - - - - - - -
Green Curry Noodle.png
Green Curry Noodle
30 - - - - - - - - 5 - -
Egg Noodle.pngEgg Noodle 40 - - - 15 - - - - - - -
Beef Noodle.pngBeef Noodle 50 - - 5 15 - - - - - - -
Hell Noodle.pngHell Noodle 80 - - 5 15 - - - - - - -
Item List +Hp +Mp +Sp +ATK +DEF +AGI +VIT +INT +CHA +TAL +LCK Status
Baked Fish Snack.pngBaked Fish Snack 30 30 5 - - - - - 40 - - -
Fried Fish Snack.pngFried Fish Snack 30 30 5 - 40 - - - - - - -
WipCream.pngWipCream - 15 - - - - - - - - - -
Chocolate.pngChocolate 10 5 - - - - - - - - - -
Fruit Jelly.pngFruit Jelly - 15 - - - - - - - - - -
Chocobanana.pngChocobanana 25 10 - - - - - - - - - -
Chocobanana Toast.png
Chocobanana Toast
40 15 - - - - - - - - - -
Banana Sunday.pngBanana Sunday 80 30 - - - - - - - - - -
Strawberry Sunday.pngStrawberry Sunday 80 30 5 - - - - - - - - -
Speial Penguin Sunday.png
Speial Penguin Sunday
80 30 5 - - - - - - - - Snowman.pngsnowman2
Small Egg.pngSmall Egg 10 - - - - - - - - - - -
Large Egg.pngLarge Egg 5 - - - - - - - - - - -
Item List +Hp +Mp +Sp +ATK +DEF +AGI +VIT +INT +CHA +TAL +LCK Status
Giant Egg.pngGiant Egg 20 - - - - - - - - - - -
Monster Egg.pngMonster Egg 20 5 5 - - - - - - - - -
Red Herb.pngRed Herb - - - - - - - - - - - -
Blue Herb.pngBlue Herb - - - - - - - - - - - -
Ice Cube.pngIce Cube - 10 - - - - - - - - - -
Flour.pngFlour 5 - - - - - - - - - - -
Banana.pngBanana - 5 - - - - - - - - - -
Strawberry.pngStrawberry - 5 5 - - - - - - - - -
Coconut.pngCoconut 5 - 5 - - - - - - - - -
Monster Fruit.pngMonster Fruit 20 5 5 - - - - - - - - -
Mix Fruit.pngMix Fruit 5 5 5 - - - - - - - - -
Honey.pngHoney 2 5 - - - - - - - - - -
Item List +Hp +Mp +Sp +ATK +DEF +AGI +VIT +INT +CHA +TAL +LCK Status
Lemon Jam.pngLemon Jam 15 15 - - - - - - - - - -
Strawberry Jam.pngStrawberry Jam 12 - 12 - - - - - - - - -
Meat.pngMeat 25 - - 2 - - - - - - - -
Marble Meat.pngMarble Meat 25 - 3 2 - - - - - - - -
Monster Meat.pngMonster Meat 15 -10 -10 20 - - - - - - - -
Crab Meat.pngCrab Meat 20 - - 5 - - - - - - - -
Salami.pngSalami 40 - 2 5 - - - - - - - -
Bacon.pngBacon 45 - - 5 - - - - - - - -
Roasted Steak.pngRoasted Steak 80 - - 10 2 - - - - - - -
BBQ.pngBBQ 150 - - 10 10 - - - - - - -
Hot Plate STK.pngHot Plate STK. 360 - - 15 - - - - - - - -
Rotten Mess.pngRotten Mess 20 -20 -15 - - - - - - - - -
Item List +Hp +Mp +Sp +ATK +DEF +AGI +VIT +INT +CHA +TAL +LCK Status
Milk.pngMilk 5 - - - 5 - - - - - - -
Peanut.pngPeanut 2 2 - - - - - - - - - -
Green Pea.pngGreen Pea 1 3 - - - - - - - - - -
Vegetable Oil.pngVegetable Oil 10 - - - - - - - - - - -
Seseme Oil.pngSeseme Oil - 10 - - - - - - - - - -
Chill Oill .pngChilli Oil - - 5 - - - - - - - - -
Salad.pngSalad 15 - - - - - 5 - - - - -
Fruit Salad.pngFruit Salad 30 - - - 10 - - - - - - -
Seafood Salad.pngSeafood Salad 40 - - - 10 - 3 - - - - -
Spicy Salad.pngSpicy Salad 20 - - -15 20 20 - - - - - -
Super Size Salad.pngSuper Size Salad 250 - - - - - - - - - - Enlarge.png
enlarge2
Peanutbutter SDW.pngpeanutbutter SDW. 30 - - - - - 30 - - - - -
Item List +Hp +Mp +Sp +ATK +DEF +AGI +VIT +INT +CHA +TAL +LCK Status
Bacon Sandwich.pngBacon Sandwich 50 - - - 15 - 40 - - - - -
Salamiburger.pngSalamiburger 80 - - 20 - - 20 - - - - -
STK.Hamburger.pngSTK.Hamburger 250 - - 35 -20 - - - - - - -
Mayo Hotdog.pngMayo Hotdog 150 - - 40 - - - - - - - -
Spicy Hotdog.pngSpicy Hotdog 150 - - - - - - - - 40 - -
Vegetable Soup.pngVegetable Soup - - - - - - - 5 5 5 5 -
Onion Soup.pngOnion Soup - - - 5 5 5 5 - - - - -
Mushroom Soup.pngMushroom Soup - - - - - - - - - - - -
Green Curry Soup.pngGreen Curry Soup - - - - - - - 10 10 10 10 -
Tom Yum.pngTom Yum - - - 10 10 10 10 - - - - -
Arctic Soup.pngArctic Soup 150 - - - - - - - - - - -
Carrot Leaf.pngCarrot Leaf 1 - - - - - - - - - - -
Item List +Hp +Mp +Sp +ATK +DEF +AGI +VIT +INT +CHA +TAL +LCK Status
Carrot.pngCarrot 3 - - - - - - - - - - -
Purple Carrot.pngPurple Carrot 30 - - - - - - - - - - -
Pepper Leaf.pngPepper Leaf - 3 - - - - - - - - - -
Pepper1.pngPepper - 5 - - - - - - - - - -
Cactus Flower.pngCactus Flower - - 10 - - - - - - - - -
Cactus.pngCactus - - 3 - - - - - - - - -
Lettus.pngLettus 5 - - - 2 - - - - - - -
Tomato.pngTomato 3 3 - - - - - - - - - -
Chilli.pngChilli 5 - - - - - - - - - - -
Onion.pngOnion - 5 -5 - - - - - - - - -
Garlic.pngGarlic - -5 5 - - - - - - - - -
Super Size Carrot.pngSuper Size Carrot 250 - - - - - - - - - - -
Item List +Hp +Mp +Sp +ATK +DEF +AGI +VIT +INT +CHA +TAL +LCK Status
Super Size Pepper.pngSuper Size Pepper - 120 - - - - - - - - - -
Super Size Coconut.png
Super Size Coconut
- - 30 - - - - - - - - -
Green Fungroom.pngGreen Fungroom 250 - - - - - - - - - - Poison.pngpoison2
Red Fungroom.pngRed Fungroom - 120 - - - - - - - - - Drunk.pngdrunk2
Brown Fungroom.pngBrown Fungroom - - 30 - - - - - - - - Sleep.pngsleep2
Snack.pngSnack 20 - - - - - - - - - - -
Fish Snack.pngFish Snack - 30 5 - - - - - - 10 - -
Cheese.pngCheese 10 10 3 - - - - - 2 - - -
Lollipop.pngLollipop - 10 - - - - - 2 - - - -
Small Candy.pngSmall Candy - 20 - - - - - - - - - -
Candy Cane.pngCandy Cane - 30 - - - - - - - - - -
Candy Bag.pngCandy Bag - 40 - - - - - - - - - -
Item List +Hp +Mp +Sp +ATK +DEF +AGI +VIT +INT +CHA +TAL +LCK Status
Candy Bar.pngCandy Bar - 50 - - - - - - - - - -
Pumpkin Bucket.pngPumpkin Bucket 150 150 - - - - - - - - - -
Seaweed1.pngSeaweed - - - - - - - - - - - -
Seaweed Yellow1.pngSeaweed Yellow - - - - - - - - - - - -
Seaweed Blue.pngSeaweed Blue - - - - - - - - - - - -
Salt.pngSalt - 2 - - - - - - - - - -
Pepper.pngPepper - - 2 - - - - - - - - -
Sugar.pngSugar - 2 - - - - - - - - - -
Curry Spice.pngCurry Spice 5 - - - - - - - - - - -
Spaghetti.pngSpaghetti 100 15 - - - - - 10 - - - -
Carbonara.pngCarbonara 100 15 - - - - - - - 5 10 -
Napolitan.pngNapolitan 150 20 - - - - - 5 - 10 - -
Item List +Hp +Mp +Sp +ATK +DEF +AGI +VIT +INT +CHA +TAL +LCK Status
Tomato Sauce.pngTomato Sauce 2 - - - - - - - - - - -
Mayo.pngMayo 2 - - - - - - - - - - -
Chilli Sauce.pngChilli Sauce - - 2 - - - - - - - - -
Birthday Cake.pngBirthday Cake 120 60 12 - - - - - - - - -
Sausage.pngSausage 20 - - 5 - - - - - - - -
Watermelon Juice.pngWatermelon Juice 30 - 20 - - - - - - - - -
Steak with Cider Sauce.pngSteak with Cider Sauce 300 - - - - 40 - - - - - -
Meat Stew in Cider.pngMeat Stew in Cider 300 - - - - - - - - - 40 -
RedClaw Cider.pngRedClaw Cider 50 - - - - - - - - - 10 -
Watermelon.pngWatermelon - - 10 - - - - - - - - -
Giant Crab Meat.pngGiant Crab Meat 200 - - - - - - - - - - -
Red Bubble Tea.pngRed Bubble Tea - - - 20 - - - - - - - -
Item List +Hp +Mp +Sp +ATK +DEF +AGI +VIT +INT +CHA +TAL +LCK Status
Black Bubble Tea.pngBlack Bubble Tea - - - - 20 - - - - - - -
Purple Bubble Tea.pngPurple Bubble Tea - - - - - 20 - - - - - -
Brown Bubble Tea.pngBrown Bubble Tea - - - - - - 20 - - - - -
Green Bubble Tea.pngGreen Bubble Tea - - - - - - - 20 - - - -
Yellow Bubble Tea.pngYellow Bubble Tea - - - - - - - - 20 - - -
Pink Bubble Tea.pngPink Bubble Tea - - - - - - - - - 20 - -
White Bubble Tea.pngWhite Bubble Tea - - - - - - - - - - 20 -
Item List +Hp +Mp +Sp +ATK +DEF +AGI +VIT +INT +CHA +TAL +LCK Status
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.